ประกาศ "ระวังมิจฉาชีพ" 
เนื่องจากขณะนี้มีผู้แอบอ้างใช้ชื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เรียกเก็บเงินและรับจองวัคซีนโมเดอร์นา
ทางโรงพยาบาลจึงขอแจ้งให้ทราบว่า "โรงพยาบาลไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินใดๆ ทั้งสิ้น"  ในการเข้ารักบริการด้านวัคซีน
ขอให้ผู้รับบริการอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565