พลเรือตรีอานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณชาญ สุขญาติ ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ณ ห้อง 19 ปี  อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565