พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 150,000 บาท เพื่ออุทิศให้คุณตื้ด ร่มสีม่วงให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้หน่วยล้างไตทางหน้าท้อง กลุ่มงานอายุรเวชกรรม ณ ห้อง 19 ปี  อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565