พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณภัชย์ แย้มกลิ่น เพื่ออุทิศให้ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้อง19 ปี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565