ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปี 2565 รอบแรก จำนวน 32 คน 
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมาสอบสัมภาษณ์   รอบ 2 ที่ห้องประชุมเวชศาสตร์ครอบครัว กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว ชั้น 3 
อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค 

ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.

รอบเช้า ลำดับที่ 1 – 18  รายงานตัว เวลา 08.00 – 08.30 น. 

รอบบ่าย ลำดับที่ 19 – 32  รายงานตัว เวลา 12.00 – 12.30 น. 

ที่หน้าห้องสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา รพ.ฯ ชั้น 3 
อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปี 2565 รอบแรก จำนวน 32 คน