พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัดและบริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำกัด ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ณ ห้อง 19 ปี อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565