สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์แพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปี 2565 จำนวน 122 คน    
กำหนดการสอบ (เปลี่ยนแปลงจากกำหนดการเดิม เนื่องจากสถาณการณ์โควิดปัจจุบัน) 
จึงกำหนดให้สัมภาษณ์ออนไลน์ 4 วัน  ดังนี้ คือ
- รอบที่ 1 สัมภาษณ์ วันศุกร์ 14 ม.ค.65 จำนวน 30 คน (ลำดับที่ 1 – 30)
- รอบที่ 2 สัมภาษณ์ วันอังคาร 18 ม.ค.65 จำนวน 42 คน (ลำดับที่ 31 – 72)
- รอบที่ 3 สัมภาษณ์ วันพุธ 19 ม.ค.65 จำนวน 39 คน (ลำดับที่ 73 – 111)
- รอบที่ 4 สัมภาษณ์ วันศุกร์ 21 ม.ค.65 จำนวน 11 คน (ลำดับที่ 112 – 122)
 VDO Conference ผ่าน Application LINE เป็นรายบุคคล โดยให้ทุกท่านที่มีรายชื่อเข้ากลุ่มไลน์ใน QR Code นี้
(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์แพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปี 2565