พล.ร.ต.อานัน นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มอบประกาศนียบัตรให้ทีมคุณภาพที่ได้ผ่านการรับรองเฉพาะโรค/เฉพาะระบบและหน่วยงานผ่านการรับรองมาตรฐานที่สำคัญ จากหน่วยงานที่ประเมินรับรองมาตรฐานสำคัญๆ เมื่อ 20 ธ.ค.64 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ