แจ้งปรับอัตราค่าบริการ สำหรับพลเรือนและชาวต่างชาติ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565