น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์  รอง ผอ.(ฝ่ายสนับสนุน) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
รับมอบ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
จำนวน 5 เครื่อง มูลค่าทั้งสิ้น 3,750,000 บาท จากโครงการ “ช่อง 3 เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19”  โดย มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 
เมื่อ 25 ก.ย.63