ขอเชิญร่วมตอบ แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนางานบริการต่างๆ ของ รพ.ฯ  
https://forms.gle/MHxKq6pwVbieG3Yr9