สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จึงขอแจ้งปรับการให้บริการ
----- เริ่ม 22 พฤศจิกายน 2564 ----