รับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะอัตราจ้าง ประจำปี 2565 
ตั้งแต่ 1  - 31 ธันวาคม 2564
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาแพทย์ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564
-อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร
-สัญชาติไทยโดยกำเนิด
-กรณีเป็นแพทย์จบจากต่างประเทศ ต้องผ่านการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดเรียบร้อยแล้ว
-ต้องผ่านการสอบจาก ศ.ร.ว. ขั้นตอนที่ 1 และ 2 
ติดต่อสอบถาม
สำนักงานแพทย์ศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
โทร.038-245700 ต่อ 69827,60944 (เวลาราชการ) 

---ใบสมัคร---