น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์  รอง ผอ.(ฝ่ายสนับสนุน) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. พร้อมด้วย  น.ท.วุฒิชัย บรรจงปรุ และ น.ต.หญิง มาลัย แก่นมือง  เป็นผู้แทน ผอ.รพ.ฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทอง เป็นหน่วยงานที่ผ่านการประเมินอาคารราชการต้นแบบด้านจัดการน้ำเสีย  จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย  กรมควบคุมมลพิษ ณ ห้องประชุม ศักสิทธิ์  ตรีเดช  
เมื่อ 25 ก.ย.63