ประกาศ ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (Sinovac)ในระบบหมอพร้อมของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2564 
ให้รับบริการฉีดในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564