พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เนื่องในวันพยาบาล  เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาลและเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ตระหนักและสำนึกในบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า  และได้มีพิธีมอบรางวัล คนดี ศรีดอกปีบ สำหรับพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 28 ตุลาคม 2564