พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท จากคุณ มุ่ยฮั๊ว แซ่ตั๊น ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ห้องตรวจโรคหัวใจ   อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564