พล.ร.ต.อานัน  นิ่มนวล ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เป็นประธาน พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศแพทย์ฝึกหัดประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ19 ต.ค.64