พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณประสิทธิ์ -คุณปณัฎฐา ศรเดช ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อศูนย์โรคหัวใจ ณ ห้องตรวจโรคหัวใจ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่14 ตุลาคม 2564