พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณประเสริฐ นิลโพธิ์ทอง  ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ ณ ห้อง19 ปี  อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564