ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2564 เข็มที่ 1 
ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน
ให้มาฉีดวัคซีนในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2654 
ตั้งแต่เวลา 08:00 - 11:00 น.
* เฉพาะผู้ที่มีวันนัดขึ้นในระบบหมอพร้อมของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เท่านั้น