พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จากคุณสมบูรณ์ วงศ์อุไร ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี นาวาเอกหญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ กองบัญชาการ กองเรือยุทธการ 
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564