พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดหอเกียรติยศ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของผู้มีอุปการะคุณที่ได้กรุณาบริจาคทรัพย์ ในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564