พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 7 เครื่อง จากข้าราชการแผนกคลังอมภัณฑ์ กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือและครอบครัว โดยมีนาวาโท อิทธิเชษฐ์ ตั้งกงพานิชกวิน เป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องโถง อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564