ประกาศ เลื่อนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 สำหรับผู้รับบริการที่มีนัด
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2564
ตามเวลาที่ระบุใน SMS ที่ท่านได้รับ
** สำหรับผู้รับบริการที่มีนัดในวันอื่นๆ ยังคงเดิมตามใบนัดที่ได้รับจากโรงพยาบาล