ประกาศ

ผู้ที่มีนัดในระบบหมอพร้อม ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 กันยายน 2564

ให้มาฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 (ซิโนแวค)

ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ตามเวลาที่ท่านได้รับใน SMS

หากไม่ได้รับ กรุณาติดต่อที่เบอร์ 038 - 933900 ต่อ คลินิกวัคซีน

ในวันและเวลาราชการ