พล.ร.ท.วิชัย มนัสศิริวิทยา จก.พร. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบาย EEC 
โดย คณะทำงานเตรียมการพัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์ รองรับโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในพื้นที่ ทร.  โดยมี พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน
ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ ณ ห้องภูหลวง หอประชุม รพ.ฯ เมื่อ 16 ก.ย.63