พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก เรือตรี นที - คุณสมลักษณ์ ขาวสนิท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์  ณ ห้อง 19 ปี อาคารอำนวยการ  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564