เมื่อวันที่ 9 ก.ย.64 นาวาเอกหญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. กล่าวขอบคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ที่ได้สนับสนุน คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด เพื่อใช้ในภารกิจ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ รพ.ฯ  ตั้งแต่ 1 มิ.ย. -  31 ส.ค.64     
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร