พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 890,000 บาท จากพันตำรวจโท สุทธิ - คุณเรณู รัตนโฉมศรี ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์   เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรเวชกรรม ณ ห้องตรวจโรคหัวใจ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรคชั้น 2 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564