นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินจำนวน 288,900  บาท จากคุณนิดา ศรีประศาสน์ ,คุณนวลอนงค์ ศรีประศาสน์ และคุณจิรัชญา ศรีประศาสน์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรเวชกรรมโดยมี คุณกัลยา โพธิสุทธิ์ เป็นตัวแทนมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิฯ  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564