ประกาศ ผู้ที่มีนัดในระบบหมอพร้อม ตั้งแต่วันที่ 1-22 กันยายน 2564 
ให้มาฉีดวัคซีนเข็มที่ 1  ซิโนแวค 
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 
ตามเวลาที่ท่านได้รับใน SMS จากโรงพยาบาล
** หากไม่ได้รับ SMS **
กรุณาติดต่อ
คลินิกวัคซีน โทร 038-933900 ในวันและเวลาราชการ