น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์  รอง ผอ.(ฝ่ายสนับสนุน) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. พร้อมด้วย น.ต.หญิง มาลัย แก่นมือง และ ร.ท.สำเริง ทับอาจ  เป็นผู้แทน ผอ.รพ.ฯ เข้ารับรางวัลโล่ห์เชิดชูเกียรติ  "ระดับทอง" แหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการ น้ำเสียระดับทอง ประจำปี พ.ศ.2563 จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ 11 ก.ย.63