คุณเทพดนัย เวชขลัง และคณะศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สนับสนุนอาหาร จำนวน  700 กล่อง และเครื่องดื่ม 350 แก้ว
มอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ Covid-19 โดยมี พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณห้องโถง อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2564