บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF) ได้สนับสนุนอาหารแช่แข็ง จำนวน  400 กล่อง
โดยมีตัวแทนมอบให้กับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ Covid-19 โดยมี พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณห้องโถงอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม  2564