พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ นาวาเอก สราวุธ พลเสน และนาวาเอกหญิง รุจิเรข  ธรรมเจริญ รับมอบเครื่องช่วยหายใจชนิด High flow nasal canular มูลค่า 200,000 บาท จากคุณ พรทิพย์ ถิระสังวร และคณะ ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้สำหรับดูแลผู้ป่วย COVID-19  ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564