รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ได้คัดเลือกหน่วยงานดีเด่นและบุคลากรดีเด่น ตามค่านิยม SRK – TOP ประจำปี ๒๕๖๔

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

รายชื่อหน่วยงานดีเด่น

  • คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)
  • คณะกรรมการทีมนำทางคลินิกสูตินรีเวชกรรม
  • คณะกรรมการทีมนำทางคลินิกกุมารเวชกรรม
    กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่

  • รายชื่อบุคลากรดีเด่น

๑. นาวาเอก จิระพงศ์  พฤกษ์พิจารณ์        สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา

๒. นาวาเอก ณัฐศักดิ์  วรเจริญศรี             ช่วยราชการ รพ.ฯ (IC)

. นาวาเอก รังสรรค์  บุญเลิศ                 กลุ่มงานบริการสุขภาพเคลื่อนที่

๔. นาวาเอกหญิง เพ็ญนภา  ไสยสมบัติ      กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกกรรม

๕. นาวาโทหญิง นันทวัน  ไม้แก่น             กลุ่มงานบริหารและมาตรฐานการพยาบาล

๖. นาวาโทหญิง จินตนา  ขันธแก้ว            กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม/ กลุ่มงานสนับสนุนสายทั่วไป

๗. นาวาโทหญิง พรสิรินทร์  ศิริมณีธรรม     กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

๘. นาวาโทหญิง นวรัตน์  ฉัตรอินทร์          กลุ่มงานอายุรเวชกรรม

๙. นาวาโทหญิง วรรส  วรวงศ์                กลุ่มงานเภสัชกรรม

๑๐. นาวาโท ปวัน  จันท์แสนโรจน์            กลุ่มงานศัลยกรรม

๑๑. นาวาตรีหญิง ศริยา  ยังศิริ               กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

๑๒. นาวาตรีหญิง กรกฏ  แย้มกลิ่น           กลุ่มงานการพยาบาลอายุรเวชกรรม

๑๓. นาวาตรีหญิง รุจิรา  อัศวโสวรรณ       สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

๑๔. นาวาตรี ดุษฎี  กระจ่างยศ                กลุ่มงานสนับสนุนสายทั่วไป

๑๕. นางสาวพรพีรยา  คุณโลหิต              กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

๑๖. นางสายหยุด  นาคนุช                     กลุ่มงานสนับสนุนสายแพทย์ ๒

๑๗. นางสุชาดา  อ่อนนามวงค์                สำนักงานสิทธิประโยชน์

๑๘. นางวันเพ็ญ  กำเนิดมี                    สำนักงานสิทธิประโยชน์