น.อ.เรวัตร กิจณรงค์ รอง ผอ.รพ.ฝ่ายบริหาร และ น.อ.กิติศักดิ์ สายนุช หน.สน.สิทธิประโยชน์ รพ.ฯ เป็นผู้แทน ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานประกันสังคม มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องสถานพยาบาลที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง และยกระดับคุณภาพสถานพยาบาลให้มีการสร้างสรรค์และพัฒนาการบริการแก่ผู้ประกันตน และยกระดับคุณภาพสถานพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับของผู้ประกันตน ณ  สำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี เมื่อ 3 ก.ย.63