พลเรือตรี นิพนธ์ สมเหมาะ ,พันจ่าเอก มนตรี จุ้ยยิ้ม บริจาคเงินจำนวน110,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมี นาวาเอก สราวุฒิ พลเสน หน.กลุ่มงานอายุรเวชกรรม รพ.ฯ  เป็นผู้แทนมอบ และนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564