พลเรือโท เสมา- คุณรัชฎา สุวรรณโชติ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยมี พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564