น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ. (ฝ่ายบริการสุขภาพ) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท  จากคุณ อรรฆิศา  และ คุณจารุ  สุวรรณกิจ   ณ สำนักงานมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อ 30 ก.ค.64