ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 2 
ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 
ตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์ที่แนบ 
   https://sk.nmd.go.th/app/srkcovac/covac_namelist/covac-2_(020864).htm