ประกาศ
ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อม ตั้งแต่วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2564
ให้มาฉีดวัคซีนในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
 (เฉพาะผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเรื้อรังเท่านั้น )
โดยเข็มแรกจะเป็นวัคซีน Sinovac และเข็มที่ 2 เป็นวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า
ตามการจัดสรรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี