นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที ที่ปรึกษารองผู้อำนวยการ (ฝ่ายการพยาบาล)  รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. , กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ และ
นาวาเอกหญิง กมลลักษณ์ โสธนะ รองหัวหน้ากลุ่มงานตรวจโรคผู้ป่วยนอกประกันสังคมและทั่วไป รับมอบเงินบริจาค จาก 
คุณมาลัยทิพย์ ฟุ้งพิทักษ์ และคุณชัยวัฒน์ ทิพย์เทียมรัตน์ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท ณ สำนักงานมูลนิธิ ฯ  เมื่อ 15 ก.ค.64