น.อ.หญิง ณิศิรา อิศรางกูร ณ อยุธยา รอง หน.กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิกกรรม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบ อุปกรณ์ฆ่าเชื้อชนิดรถเข็น แบบ 2 แขน จำนวน 2 ตัว มูลค่ารวม 40,446 บาท จาก สมาคมเรือพาย
แห่งประเทศไทย โดยมี น.อ.พัลลภ สุภากรณ์ ฝ่ายแพทย์ฯ  และ น.อ.วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน ผู้ช่วยเลขา สมาคมเรือพายฯ  เป็นผู้แทนมอบ ณ โถงอาคารอำนวยการ รพ.  เมื่อ 16 ก.ค. 64