โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มีนโยบาย
 -ให้ผู้ป่วยทุกรายที่รับนอนในโรงพยาบาลตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 -กรณีที่นอนห้องพิเศษ อนุญาตให้มีญาติเฝ้าได้ 1 คน และญาติต้องมีการตรวจหาเชื้อ Covid ด้วยวิธี Rapid Ag โดยมีค่าใช้จ่ายในการตรวจ 600 บาท และไม่สามารถเบิกได้ทุกกรณี 
   จึงแจ้งมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตาม