ประกาศ
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เปิดลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 ในระบบ "หมอพร้อม"
ผู้รับบริการสามารถเตรียมสำเนาบัตรประชาชน-บัตรโรงพยาบาล มาจองได้ที่ 
แผนกประชาสัมพันธ์ อาคารตรวจโรคผู้ป่วยนอก เวลา 08.30 - 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 
ติดต่อสอบถาม 038-933900