น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์  รอง ผอ.(ฝ่ายบริการสุขภาพ) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  รับมอบเครื่องกรองอนุภาคและกำจัดไวรัสชนิดเคลื่อนย้ายได้ รุ่น S1 จำนวน 1 เครื่องจาก ศิริราชมูลนิธิ "ทุนต่อลมหายใจ"  ณ ห้องโถง อาคารอำนวยการ เมื่อ 29 มิ.ย.64