บริการส่งยาทางไปรษณีย์ 
"รพ.สิริกิติ์ห่วงใย ส่งยาทั่วไทย ต้านภัย Covid-19"
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมีดังนี้
1.ผู้ป่วยนัดรับยาต่อเนื่อง ที่ไม่มีอาการผิดปกติ
2.รับเฉพาะยาเดิม (ยกเว้นยาความเสี่ยงสูง HAD,วัตถุออกฤทธิ์,ยาแช่เย็น,ยาน้ำ,ยาเสพติด
3.ผู้ป่วยชำระเงินค่าจัดส่งกับบริษัทขนส่งตามขนาดกล่องพัสดุที่บรรจุยา
ช่างทางการรับยามีดังนี้
1.พยาบาลติดต่อผู้ป่วย ผู้ป่วยอาการคงที่และยินยอมส่งยาทางไปรษณีย์ แพทย์พิจารณาให้สามารถรับยาทางไปรษณีย์ได้
2.ผู้ป่วยติดต่อมายังห้องตรวจ พยาบาลประสานแพทย์ แพทย์พิจารณาให้สามารถรับยาทางไปรษณีย์ได้ 
3.ผู้ป่วย Scan QR Code (ขอรับยาทางไปรษณีย์) ด้วยตนเอง หรือ คลิก<<< https://sk.nmd.go.th/app/srkmd/>>>
หากท่านได้รับยาแล้ว กรุณาตรวจสอบรายการยาและโทรแจ้ง 038-245735-60 ต่อ ห้องตรวจ