ประกาศด่วน

กรุณาติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

โรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องแจ้งข่าวสารเป็นระยะ ตามสถานการณ์การจัดสรรวัคซีนในระบบ "หมอพร้อม" จากสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี